Blivande doktorand

Bilden: Universitetshuset (Foto: Martin Cejie)

ANSÖKAN TILL FORSKARUTBILDNINGEN SKER EN GÅNG PER ÅR med sista ansökningsdag 31 mars. Information om hur ansökan går till, var vänlig se under "Ansökan" i menyn till vänster.

Forskarutbildning i företagsekonomi

Forskningens inriktning

Institutionens forskning är inriktad mot flera huvudområden: internationell företagsekonomi (IB), marknadsföring, organisations- och ledningsfrågor, redovisning och finansiering samt entreprenörskap (professor Ivo Zander).

Forskarna som studerar internationella företag intresserar sig särskilt för internationalisering och styrning av multinationella företag. Inom marknadsföring studeras bl. a. användningen av informationsteknologi inom konsumentmarknadsföringsområdet, men även teknisk utveckling samt överföring av kunskap i affärsrelationer och industriella nätverk. Studierna kring organisations- och ledningsfrågor behandlar bl.a hur organisationer utvecklas och påverkas av politik och marknader, institutionella styrmodeller och management idéer. Forskningen inom redovisning och finansiering fokuserar bl.a. på utveckling av verksamhetsstyrning inom privat och offentlig sektor. I ett annat fokus studeras redovisningens funktion i förhållande till mer eller mindre effektiva kapitalmarknader. Inom entreprenörskap studeras frågor kopplade till hur nya affärsidéer upptäcks, utvecklas och exploateras kommersiellt.

Inom och mellan dessa grupper drivs större forskningsprogram med seniora forskare och doktorander. Forskningen, som i hög grad stöder sig på empiriska studier i företag, presenteras regelbundet i tidskriftsartiklar och böcker såväl internationellt som nationellt.

Vem kan söka till forskarutbildningen?

Behörig att söka är Du som har:

 • Grundläggande behörighet; d v s har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat motsv. kunskaper på annat sätt inom eller utom landet.

 • Särskild behörighet; dvs har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i företagsekonomi, eller förvärvat motsv. kunskaper på annat sätt inom eller utom landet.

Se vidare information i "Allmän studieplan" i menyn till höger.

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

 • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven (enligt ovan), bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten (på svenska eller engelska)

 • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Se vidare information i "Handläggningsrutiner för antagning" i menyn till höger.

Ansökan och antagning till forskarutbildningen

Antagning till forskarutbildningen sker en gång per år. Hur många som kan antas är beroende av möjligheterna till finansiering. Lediga doktorandplatser annonseras på vår hemsida. Varje doktorand som antas erhåller finansiering för hela doktorandtiden (4 år heltid). Det är möjligt att söka till enbart licentiatutbildning (2 år heltid).

Vilka doktorandplatser som finns tillgängliga att söka, hur man ansöker och hur antagningen går till, se under rubriken "Ansökan" i menyn till vänster. Ansökningssidan öppnar 1 mars (digital ansökan) med sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökningarna behandlas i särskild ordning i en särskilt inrättad Bedömningskommitté, bestående av institutionens handledare. De mest meriterade sökanden kallas till intervju.

Utbildningen startar normalt fr o m 1 september.

Studiernas uppläggning

Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng, fördelat på 90 hp i forskarkurser och 150 hp avhandlingsarbete.

Doktoranderna följer ett obligatoriskt kursprogram (s k SUBS) omfattande 30 hp. SUBS-programmet ges i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm samt SLU och omfattar fyra kurser (ā 7.5hp) som är koncentrerade till hösterminen. Läs mer om programmet under rubriken "doktorandkurser" i menyn till vänster. Övriga kurser som ska ingå i examen väljs i samråd med handledarna. Kursutbudet bestäms i slutet av vårterminen och kursbeskrivningar läggs ut på institutionens hemsida. Inom ramen för forskarutbildningen finns möjlighet att efter samråd med handledarna tillgodoräkna sig kurser från andra institutioner och universitet.

Aktivt deltagande i institutionens högre seminarier och sektorsseminarier är obligatoriskt. I det högre seminariet, som äger rum måndagar kl 10-12, ska varje doktorand presentera sitt arbete en gång per läsår samt åta sig inledar-/ opponentuppdrag. Se högre seminarieprogrammet i länken: http://www.fek.uu.se/forskarutbildning/index.asp?page=hogreseminarieprogram&lang=s

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges normalt möjlighet att fr o m det andra året undervisa alt. tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser. Assistentjänstgöring kan innebära bl a att arbeta med administrativa uppgifter på ex vis grundutbildningsexpeditionen. Ifall finansiering sker med stipendium är det frivilligt om man vill undervisa. Men det bör påpekas att det för framtida karriärmöjligheter inom akademin är viktigt med pedagogiska meriter.

Konferensdeltagande både nationellt och internationellt ingår i utbildningen, där deltagandet förutsätter presentation av ett eget- alt. samförfattat "paper". Särskilda medel till konferensdeltagande står till doktorandens förfogande under studietiden. Många av våra doktorander tillbringar en tid, framförallt under senare delen av sin utbildning, som gästforskare vid ett utländskt universitet (t ex Harvard University, Columbia University MIT, London School of Economics).

Handledare

Två handledare utses i samband med antagningen till forskarutbildningen, en huvudhandledare samt en eller två biträdande handledare, de(n) senare med uppgift att biträda särskilt under avhandlingsarbetet. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning. Handledarnas uppgift är att vägleda doktoranden i det praktiska avhandlingsarbetet men också att fungera som ett stöd i utvecklingen mot rollen som självständig forskare. En heltidsstuderande doktorand har rätt till handledning under hela sin doktorandtid (motsv. 4 år heltid).

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas (i början av höstterminen) för varje doktorand (tillsammans med handledarna) där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.

Doktorandkurser

Institutionens doktorandkursprogram består av en obligatorisk del (fyra kurser) samt en valfri del (väljs i samråd med handledaren) som följer en viss struktur där utbudet består av metod-, ämnes- och specialkurser.

Den obligatoriska kursdelen (30hp), s k SUBS-programmet (obligatoriskt kursprogram i samarbete med handelshögskolan i Stockholm), är koncentrerad till höstterminen och består av följande kurser:

 • Perspectives on Science and Research (7.5hp) (Uppsala)
 • Quality of Statistical Data (7.5hp) (Stockholm School of Economics)
 • Qualitative Methods (7.5hp) (Uppsala)
 • Research Process (7.5hp) (Stockholm School of Economics)

Exempel på övriga metodkurser är:

 • Vetenskapsteori för samhällsvetare
 • Introduction to Multivariate Statistics

Bland ämnes- samt specialkurser återfinns:

 • Organisationsteori
 • Företagsteori
 • Redovisningsteori
 • Marknadsföringsteori
 • Entreprenörskap
 • Management och IT

Se aktuella kurser: doktorandkurssidan

Doktoranderna rekommenderas att läsa kurser utanför institutionen för att få influenser från andra forskningstraditioner och synsätt. Rekommenderas även att gå den pedagogiska kursen för universitetslärare vilken tillgodoräknas som 7.5 hp (5p) i forskarutbildningen.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden (4 år heltid). Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finanseradmed doktorandtjänst eller extern finansiering (såsom forskningsråd, extern arbetsgivare, stipendium,) som är kopplad till specifikt utlyst projekt.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

Doktorsexamen

Avhandlingen bör kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den kan bedömas uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en vetenskaplig tidskrift. Doktorsavhandlingen kan skrivas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som en sammanfattning (sammanläggning) bestående av flera (normalt 4) vetenskapliga uppsatser/artiklar som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Avhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation där den bedöms av en i förväg utsedd opponent och betygsnämnd och ges betyget godkänd eller underkänd. För att ta ut doktorsexamen i företagsekonomi erfordras betyget godkänd vid disputation, 150 hp i avhandlingsarbete samt 90 hp i kurser. Normalt utdelas filosofie doktorsexamen men på begäran utfärdar rektorsämbetet även bevis om ekonomie doktorsexamen.

Som kronan på verket kan du sedan delta i doktorspromotionen som äger rum i Universitetshuset i månadsskiftet maj/juni resp. januari. Här får de nya doktorerna ta emot hederstecken; hatt eller lagerkrans samt diplom. Som doktor är man även berättigad att använda det tredje tecknet; ringen. Högtidligheterna fortsätter under kvällen med middag i rikssalen på Uppsala slott. Nära 700 personer brukar delta i promotionsmiddagen – de nya doktorerna och jubel- och hedersdoktorerna med anhöriga, inbjudna hedersgäster samt lärare och andra anställda.

Licentiatexamen

Det är möjligt att söka enbart licentiatutbildning (2 år heltid) vilket motsvarar halva studietiden för en doktorandutbildning (totalt 120hp, varav minst 45 hp i kurser). Den vetenskapliga uppsatsen (75 hp) behandlas på ett seminarium med en i förväg utsedd opponent. Uppsatsen bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Den som har fått sin licentiatuppsats godkänd är berättigad till titeln filosofie licentiat eller, efter särskild dispensansökan, ekonomie licentiat. Ifall man önskar gå vidare i sin utbildning till doktor kan man söka på nytt men antagningen följer de regler som gäller för alla sökande till forskarutbildningen.

Universitetets tredje uppgift

Vikten av att den forskarstuderande tidigt lär sig att föra ut och presentera sin forskning - universitetets tredje uppgift - både internationellt och nationellt betonas särskilt. Doktoranderna uppmuntras därför att delta i internationella konferenser, forskningsvistelser vid internationella universitet m m för att skapa ett kontaktnät i det forskningsfält/intresse doktoranden företräder.

Arbetsplats

Forskarstuderande erbjuds delat arbetsrum vid institutionen.

Föreningar och samarbetsorgan vilka företräder doktorandernas intressen

Företagsekonomiska institutionen har sedan 1989 en doktorandförening där doktoranderna automatiskt blir medlemmar. Ordförande är f n Michal Budryk.

Företagsekonomiska institutionen har även ett doktorandskyddsombud, f n Signe Jernberg.

Till samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd väljs två doktorandrepresentanter från Företagsekonomiska institutionen. På Uppsala studentkår finns ett samarbetsorgan för doktorandråden; doktorandnämnden. Doktorandnämnden består av representanter för fakultetsdoktorandråden och doktorander från kårpartierna. Nämnden behandlar övergripande frågor som rör alla universitets doktorander. Doktorandnämndens tjänsteman är doktorandombudsmannen som har till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen.

Ansökan

Antagning till forskarutbildningen sker i särskild ordning.
Utlysning av lediga doktorandplatser sker fr o m 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via särskild länk, se information under rubriken "Ansökan" i vänstermenyn.

Välkommen att höra av Dig till oss för mer information!

Elisabeth Hallmén, administratör för forskarutbildningen
elisabeth.hallmen@fek.uu.se, rum A376, tel 018-471 1369, fax 018-471 6810

Desirée Holm, docent och studierektor för forskarutbildningen desiree.holm@fek.uu.se, rum A377, tel 018-471 1378

Postadress:
Uppsala universitet
Företagsekonomiska institutionen
Forskarutbildningen
Box 513
751 20 Uppsala

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10 C, 1 tr (plan 3, vänster)

Dokument för nedladdning

Forskarskolor i Uppsala

Andra externa länkar