Företagsekonomiska institutionen

Handelsrätt

Sedan 2011 är ämnet handelsrätt en del av Företagsekonomiska institutionen. Sektorn består av två universitetslektorer och fem universitetsadjunkter.

Forskningen inom handelsrätt leds av universitetslektor Magnus Strand.

Vår forskning

Vår pågående forskning handlar om avtalsklausulers nullitet enligt EU-rätten vis-à-vis jämkningsmöjligheter enligt svensk rätt, digitalisering och kulturarv i svenska arkiv och om differentiering av ränteberäkning för olika typer av skadestånd.

Vår forskningsvision är att bygga en forskningsmiljö där perspektiv från rättsvetenskap respektive företagsekonomi kan mötas. Forskningen inom ”law and management” bedrivs förhållandevis sparsamt i det större internationella forskningssamhället. Företagsekonomiska institutionen strävar därför efter att skapa en samlingspunkt för denna tvärvetenskapliga forskningsgren. Som en del av och startpunkt för dessa strävanden har det nyligen lanserats ett handelsrättsligt seminarium.

De senaste årens forskningspublikationer innefattar läroböcker i handelsrätt och i hälso- och sjukvårdsrätt, artiklar i aktuella ämnen inom internationell handelsrätt som publicerats i välrenommerade peer review-tidskrifter, och en monografi inom europeisk handelsrätt som publicerats av Edward Elgar Publishing efter peer review.