Disputation den 6 mars 2017 - Wensong Bai

2017-02-10 Elisabeth Hallmén

kommer att försvara en avhandling med följande titel:

The Best of Both Worlds. The Effects of Knowledge and Network Relationships on Performance of Returnee Entrepreneurial Firms

Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala universitet meddelar härmed att Wensong Bai, vid en offentlig disputation för avläggande av filosofie doktorsexamen, kommer att försvara en avhandling med ovanstående titel.

Tid: Måndagen den 6 mars 2017, kl. 13.15
Plats: Hörsal 2, Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10A, Uppsala

Vid disputationen kommer professor Olli Kuivalainen, Lappeenranta University of Technology, LUT, Finland, att fungera som fakultetens opponent.

Betygsnämnden består av docent Mikael Hilmersson, Företagsekonomiska institutionen, Göteborgs universitet, docent Ali Najib, Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, samt professor Virpi Havila, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet.

Ordförande vid disputationen kommer att vara professor Martin Johanson, Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet samt Mitthögskolan.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.

http://uu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1065444&dswid=-6767

Tillbaka