Företagsekonomiska institutionen

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Innehåll:

Extra utlysning av en doktorandplats i företagsekonomi!

En doktorandplats utlyses inom följande projekt:

"The involvement of MNCs in social innovation projects: Exploring the liability of newness”

Project description: Multinational corporations (MNCs) have been featured as one of the central performers in the fulfillment of UN’s Sustainable Development Goals. In particularly, MNCs’ worldwide reach and vast resources have been pinpointed to have a vital role for accomplishing social value creation. However, situated on the border between societal development and profit maximization, the role of MNCs in social innovation activities is inherently complex and we still know very little about this phenomenon. The aim of this project is to contribute to the research on ‘social value creation’ in MNCs, in particular the role and involvement of MNCs in social innovation projects. 

Kunskaper inom både kvalitativ och kvantitav metod är en merit.

Finansiering: Stipendium i tre år, det sista (fjärde) året med doktorandanställning.

Sista ansökningsdag har nu passerat och ansökningssidan är stängd.

Notera att den ordinarie ansökningstiden för 2018 års antagning till forskarutbildningen startar 1 mars med sista ansökningsdag 31 mars.

Ansökan

Utlysning av lediga doktorandplatser sker från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via en länk som du hittar här under ansökningstiden.

Behörighet

För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest. För övriga se här: Behörighetskrav i engelska.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande respektive särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.
   
 2. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Den ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg, ungefär 4-5 A4-sidor. Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.
   
 3. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilket forskningsfält man är intresserad av samt vilken av de erbjudna doktorandplatserna man söker.
   
 4. Examensarbete i form av examensarbete/masteruppsats eller motsvarande, elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, med mera. Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj.
   
 5. CV samt övriga dokument man önskar åberopa.
   
 6. TOEFL test eller motsvarande internationellt erkänt språktest. Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska: Behörighetskrav i engelska.
  Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte bevisa sina kunskaper i engelska.
   
 7. Två rekommendationsbrev från universitetslärare och eventuellt arbetsgivare. I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier. Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se med kopia till den sökande som laddar upp brevet på ansökningssidan. Notera att det i ansökan ska anges referents kontaktuppgifter; epostadress och telefonnummer.
  Instruktioner för rekommendationsbrev
   

Antagning

Hur bedöms ansökan?

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

 • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska. 

 • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju

En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer sker 25-27 april 2018. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Anställning

Anställningen som doktorand gäller normalt från 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden. Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finanserad med doktorandtjänst eller extern finansiering, såsom forskningsråd, extern arbetsgivare eller stipendium som är kopplad till specifikt utlyst projekt.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges möjlighet att från och med det andra året undervisa alternativt tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser. Ifall finansiering sker med stipendium är det frivilligt att undervisa. Men det bör påpekas att det för framtida karriärmöjligheter inom akademin är viktigt med pedagogiska meriter.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.
Individuell studieplan