Företagsekonomiska institutionen

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Innehåll:

Ansökningstiden för årets antagning till forskarutbildningen avslutades 31 mars 2017. Välkommen att söka igen i mars 2018.

Ansökan

Utlysning av lediga doktorandplatser sker från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via en länk som du hittar här under ansökningstiden.

Behörighet

För ansökan till forskarutbildningen i företagsekonomi ska den sökande ha grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som fakultetsnämnden kan ha föreskrivit, samt att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. För grundläggande och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte visa prov på TOEFL- eller motsvarande språktest. För övriga se här: Behörighetskrav i engelska.

Ansökan ska innehålla följande dokument:

 1. Examensintyg/registerutdrag samt andra relevanta handlingar som styrker den grundläggande respektive särskilda behörigheten samt kopia på examensbevis.
   
 2. Projektbeskrivning på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Den ska omfatta högst 12 000 tecken inklusive blanksteg, ungefär 4-5 A4-sidor. Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, kan vara relaterat till valt projekt.
   
 3. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän eller någon av projektanställningarna.
   
 4. Examensarbete i form av examensarbete/masteruppsats eller motsvarande, elektronisk kopia av böcker, artiklar, manus, med mera. Notera att masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 30 maj.
   
 5. CV samt övriga dokument man önskar åberopa.
   
 6. TOEFL test eller motsvarande internationellt erkänt språktest. Utländsk sökande måste uppvisa kunskaper i engelska: Behörighetskrav i engelska.
  Sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program behöver inte bevisa sina kunskaper i engelska.
   
 7. Två rekommendationsbrev från universitetslärare och eventuellt arbetsgivare. I rekommendationsbrevet ska det framgå på vilket sätt referenten har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra antagningskriterier. Brevet ska sändas direkt av referenten via epost till Elisabeth Hallmén elisabeth.hallmen@fek.uu.se med kopia till den sökande som laddar upp brevet på ansökningssidan. Instruktioner för rekommendationsbrev

Antagning

Hur bedöms ansökan?

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

 • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska. 

 • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju

En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer sker normalt i slutet av april. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. Dessutom kommer de som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats att få göra en slutlig skriftlig uppgift.

Anställning

Anställningen som doktorand gäller normalt från 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst. En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden. Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finanserad med doktorandtjänst eller extern finansiering, såsom forskningsråd, extern arbetsgivare eller stipendium som är kopplad till specifikt utlyst projekt.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges möjlighet att från och med det andra året undervisa alternativt tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser. Ifall finansiering sker med stipendium är det frivilligt att undervisa. Men det bör påpekas att det för framtida karriärmöjligheter inom akademin är viktigt med pedagogiska meriter.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.

Individuell studieplan