Ansökan och antagning till forskarutbildning

Innehåll:

Ansökningstiden för antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi startar 1 mars 2019 med sista ansökningsdag 31 mars.

 

Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap,mars International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Ansökan

Utlysning av lediga doktorandplatser sker från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via en länk som du hittar nedan under ansökningstiden.

Behörighet

För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information om grundläggande och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

För behörighet av internationella sökande krävs ett TOEFL-test eller motsvarande engelskspråkigt språktest. Behörighetskrav i engelska. Observera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2019.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§, i universitets regler och riktlinjer, samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Antagning

Hur bedöms ansökan?

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

  • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska. 

  • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju

En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer sker i slutet på april varje år. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en skriftlig uppgift.

Start av forskarutbildningen

Antagningen som doktorand gäller normalt från 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet, och gäller för sammanlagt fyra år heltid eller ifall antagningsbeslutet gäller för halvtid, åtta år. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden. Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finansering med doktorandtjänst via extern finansiering såsom via forskningsråd, extern arbetsgivare eller stipendium som är kopplad till specifikt utlyst projekt. När det gäller finansiering med stipendium gäller att det sista (tredje) året övergår till finansiering via doktorandtjänst.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad eller stipendiefinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges om möjlighet finns, att från och med det andra året undervisa alternativt tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna (huvud- resp. biträdande) där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.
Individuell studieplan
 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
Docent Katarina Blomkvist
katarina.blomkvist@fek.uu.se  

Administratör för forskarutbildningen
Golondrian Janke
golondrian.janke@fek.uu.se

Administratör för forskarskolorna MIT och NordIB
Elisabeth Hallmén
elisabeth.hallmen@fek.uu.se