Företagsekonomiska institutionen

Ansökan och antagning till forskarutbildning

Innehåll:

Ansökningstiden för antagning till forskarutbildningen i företagsekonomi startar 1 mars 2019 med sista ansökningsdag 31 mars.

 

Institutionen har följande forskningsinriktningar: entreprenörskap,mars International Business, marknadsföring, organisation/ledarskap och redovisning/finansiering.

Ansökan

Utlysning av lediga doktorandplatser sker från 1 mars med sista ansökningsdatum 31 mars varje år. Ansökan sker digitalt via en länk som du hittar nedan under ansökningstiden.

Behörighet

För att bli antagen krävs grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper på annat sätt. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 hp i företagsekonomi eller förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt. Därutöver krävs att den sökande bedöms ha sådan förmåga i övrigt som behövs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

För mer information om grundläggande och särskild behörighet se den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

För behörighet av internationella sökande krävs ett TOEFL-test eller motsvarande engelskspråkigt språktest. Behörighetskrav i engelska. Observera dock att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver visa prov på engelskt språktest.

Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2019.

Arbetsuppgifter: En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå (4 år heltid), fördelat på 90 högskolepoäng (hp) i kurser och 150 hp i avhandlingsarbete. Övrig tjänstgöring vid institutionen som avser undervisning och administrativt arbete kan ingå (högst 20%) då anställningen kan förlängas till max 5 år. Generella regler om doktorandstudier återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§, i universitets regler och riktlinjer, samt i den Allmänna Studieplanen för forskarutbildning i företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kriterier för bedömning av ansökan: se bedömningsgrunder

Ansökan ska innehålla följande dokument:

  1. CV
  2. Vidimerade kopior av examensbevis och studieintyg över avklarade kurser och poäng som styrker grundläggande och särskild behörighet.
  3. Projektbeskrivning på svenska eller engelska (högst 12 000 tecken inklusive blanksteg). Projektbeskrivningen ska ta upp för projektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, frågor rörande data och metod. Projektbeskrivningen för en ansökan för ett av de listade projekten, ska vara relaterat till projektet i fråga.
  4. Motiveringsbrev. I motiveringen ska framgå vilken doktorandplats man söker; allmän och/eller någon av projektplatserna.
  5. Examensarbete på avancerad nivå och ev. böcker, artiklar, manus som åberopas. Notera att en masteruppsats som inte är bedömd och klar vid ansökningstidens utgång ges respit till den 31 maj 2018.
  6. TOEFL-test (motsv). Notera att sökande med en masterexamen från ett engelskspråkigt universitet eller program inte behöver bevisa sina kunskaper i engelska.
  7. Två rekommendationsbrev (från universitetslärare och ev. arbetsgivare). I rekommendationsbrevet ska kontaktuppgifter till referenspersonen (e-post och tel nr) finnas med. Från brevet ska det framgå på vilket sätt ref. personen har lärt känna den sökande. Vi är särskilt angelägna om en bedömning av den sökande vad gäller våra bedömningsgrunder. OBS! Brevet ska sändas direkt av ref. personen via e-post till golondrian.janke@fek.uu.se med en kopia till den sökande som laddar upp brevet till sin ansökan. Instruktioner för rekommendationsbrev.

Intervju: En särskilt inrättad antagningsgrupp bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer kommer att äga rum i slutet av april 2019 (specifika datum kommer att anges här). Kallelse till intervju går ut via e-post till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer även att få göra en skriftlig uppgift.

Doktorandplatserna kan tillträdas fr o m 1 september 2019.

Notera!
Ansökan kan enbart ske digitalt i länk som kommer att finnas här fr o m 1 mars 2019.
Endast fullständiga ansökningar med bilagor (enligt specificerade krav) kommer att behandlas.

Välkommen med din ansökan!


Antagning

Hur bedöms ansökan?

Vid urval av sökande utgår man från följande bedömningsgrunder:

  • Förutom att den sökande uppfyller behörighetskraven bedöms examensarbeten eller andra skriftliga arbeten på svenska eller engelska. 

  • Den sökandes förutsättningar att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå i företagsekonomi enligt kriterier gällande metodisk stringens, teoretisk medvetenhet, förmåga till kritiskt tänkande, självständighet och originalitet liksom kommunikativ förmåga.

Intervju

En särskilt inrättad rekryteringskommitté bereder ansökningarna och avger rekommendation över vilka sökande som bör kallas till intervju. Intervjuer sker i slutet på april varje år. Kallelse till intervju går ut via epost till utvalda sökande. De som går vidare i urvalsprocessen bland de som intervjuats kommer att få göra en skriftlig uppgift.

Start av forskarutbildningen

Antagningen som doktorand gäller normalt från 1 september, vilket anges i antagningsbeslutet, och gäller för sammanlagt fyra år heltid eller ifall antagningsbeslutet gäller för halvtid, åtta år. Lokala riktlinjer finns fastställda för löneplacering när det gäller doktorandtjänst.

Finansiering

Enligt Högskoleförordningen, 5 Kap., kan institution endast anta/anställa doktorand om finansiering finns för hela utbildningstiden. Det betyder att i de lediga doktorandplatser som utlyses ingår finansiering, antingen finansering med doktorandtjänst via extern finansiering såsom via forskningsråd, extern arbetsgivare eller stipendium som är kopplad till specifikt utlyst projekt. När det gäller finansiering med stipendium gäller att det sista (tredje) året övergår till finansiering via doktorandtjänst.

Lönen för en doktorand som finansieras med doktorandtjänst är reglerad i en lokal tariff på universitetet där uppflyttning i lönestegen sker automatiskt vid ingången till andra och tredje året av forskarstudierna. En externfinansierad eller stipendiefinansierad doktorand har motsvarande månadsersättning.

För doktorand finansierad med doktorandtjänst vid Företagsekonomiska institutionen ges om möjlighet finns, att från och med det andra året undervisa alternativt tjänstgöra som assistent på 20%. Det innebär att doktorandtiden förlängs med motsvarande tid. Undervisningen sker vanligtvis på A- eller B-nivåkurser.

Individuell studieplan

En individuell studieplan upprättas för varje doktorand tillsammans med handledarna (huvud- resp. biträdande) där uppföljning sker varje läsår. Studieplanen ska fungera som ett underlag för doktorandens individuella arbete, men även som ett underlag för hur mycket handledning doktoranden behöver för att klara sin utbildning.
Individuell studieplan
 

Kontakt

Studierektor för forskarutbildningen
Docent Katarina Blomkvist
katarina.blomkvist@fek.uu.se  

Forskarutbildningsadministratörer
Elisabeth Hallmén (admin för forskarskolorna, MIT and NordIB)
elisabeth.hallmen@fek.uu.se
Golondrian Janke
golondrian.janke@fek.uu.se (fr o m 6 augusti 2018)