Intervju Magnus Strand

Magnus Strand. Foto.

Magnus Strand är docent i europarätt och arbetar sedan 2016 som universitetslektor och studierektor i ämnet handelsrätt vid Företagsekonomiska institutionen. Han kommer ursprungligen från Norrköping och är inte ”bara jurist” utan också fil kand. med kulturantropologi som huvudområde.

Berätta lite om din bakgrund?

- Eftersom jag kommer från en ingenjörsfamilj var tanken att jag också skulle bli ingenjör, men när jag började studera matematik vid universitetet insåg jag att det inte var något för mig. Istället blev det först kulturantropologi och sociologi innan jag så småningom började läsa till jurist. Juridikstudierna började i Lund men avslutades här i Uppsala. Jag arbetade på advokatbyrå i två år, men jag har alltid varit intresserad av forskning. Därför sökte jag mig till doktorandstudier på Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet och disputerade 2015 i europarätt. Min forskning då och nu handlar om hur EU-rätten går in i civilrättsliga frågor, hur de olika områdena förhåller sig till varandra.

Vad undervisar du i?

- Jag undervisar främst inom arbetsrätt, vilket är vad jag främst jobbade med på advokatbyråtiden. Det är kul att undervisa inom arbetsrätt av flera skäl. Dels har jag alltid gillat att det är ett politiskt laddat rättsområde, dels är det av stort europarättsligt intresse. Allt mer av arbetsrätten kommer från eller påverkas av EU, och just den typen av samspel som därför uppkommer mellan EU-rätt och nationell rätt är ju vad jag intresserar mig för. Forskningen och undervisningen tycker jag är viktiga komplement till varandra. Undervisningen ska alltid bottna i forskning, egen och andras. Dessutom uppmärksammas ofta intressanta frågeställningar just i undervisningen och kan då tas med till forskningen. Jag har svårt att se att jag på ett bra sätt kan vara forskare utan att också undervisa.

- Jag är också studierektor för ämnet handelsrätt. Som studierektor får jag ägna mer tid åt administration än jag annars hade behövt. Det är naturligtvis viktigt att det administrativa sköts noggrant, men jag försöker se till att vara effektiv så att det inte tar för mycket tid.

Vad forskar du om just nu?

- Just nu skriver jag en artikel om några frågor som uppstått när nya EU-regler om konkurrensskadestånd införlivats i svensk lag. Artikeln ska publiceras i en antologi på det engelska förlaget Hart Publishing och jag är också en av redaktörerna för den. Därutöver arbetar jag vidare med ett större projekt kring hur EU-rätten kan komma in i och påverka avtal mellan enskilda, dvs. hur EU-rätt och nationell rätt förhåller sig till varandra inom avtalsrätten. Det EU-rättsliga inslaget kan vara särskilt svårhanterligt t.ex. när domstolar ska avgöra om ett visst avtalsinnehåll står i strid med gällande rätt, och om det skulle vara så kan det EU-rättsliga inslaget få betydelse för valet av rättsföljd.

- Eftersom jag nyss blev docent innebär det att jag nu är valbar för vissa speciella arbetsuppgifter inom forskningen, till exempel att sitta i betygsnämnder, vara opponent vid disputationer, sakkunnig i rekryteringsärenden och jag är mer aktuell än tidigare för att vara handledare för doktorander. Jag ser fram emot att få fler sådana uppgifter framöver.

Vad finns det för utmaningar med att bedriva handelsrättslig forskning inom en företagsekonomisk institution?

- Det vi försöker göra här är ganska unikt, att kombinera det rättsvetenskapliga ämnet med ekonomiämnet. Tanken är inte att vi ska vara en konkurrent till Juridiska fakulteten, utan ett komplement. Vi ska bedriva forskning i samarbete mellan rättsvetenskap och företagsekonomi. Rättsvetenskap använder traditionellt en annan vetenskaplig metod än de flesta samhällsvetenskaper, eftersom rättsvetenskapen är så starkt orienterad mot tolkning av texter och av deras inbördes relationer. Jag tror att vi kan hitta många intressanta ämnen att samarbeta kring och flera idéer till sådana samarbeten har formulerats när vi haft våra handelsrättsliga seminarier.

- I höst ska vi ha en workshop där vi samlar alla som håller på med handelsrätt, i vid mening, vid svenska universitet och högskolor. Det ska bli spännande att få veta mer om hur forskningsläget ser ut idag vid olika lärosäten och knyta kontakter med folk runt om i Sverige.

Vad har du för råd till de som vill läsa handelsrätt?

- Jag brukar säga att det är bättre att ha juridik som sin vän än som sin fiende när man kommer ut i arbetslivet. Med det menar jag att det är bättre att ha den juridiska orienteringen med sig när man börjar arbeta. Ämnet ger också studenterna ett systematiskt och analytiskt tänkande kring etiska frågeställningar, vilket är mycket viktigt både i arbetslivet och för den enskilda personen.

Augusti 2018