Honours Track, 12 hp

Kursen Honours Track, 12 hp erbjuds till studenter på Ekonomie kandidatprogrammet inför termin 3 och för de studenter som följer den rekommenderade studiegången. 

Om kursen

På Honours Track, 12 hp studerar du i nära samarbete med aktiva forskare och diskuterar vetenskapliga och andra texter som knyter an till ekonomiska företeelser. I mindre studiegrupper, med cirka fyra deltagare i varje grupp, studeras texter tillsammans med forskaren och sedan diskuteras dessa samtidigt som ett antal frågeställningar besvaras.

Syftet med kursen är att:

  • utveckla och fördjupa deltagarnas kunskaper och förståelse för avgränsade studieområden;
  • utveckla deltagarnas förmåga att analysera, redogöra för och lösa problem inom dessa studieområden;
  • utveckla deltagarnas förmåga att göra bedömningar inom dessa studieområden baserat bland annat på relevanta vetenskapliga aspekter.

Kursen har ett begränsat antal platser och är inte obligatorisk. Kursen ges parallellt med de ordinarie studierna inom programmet.

Anmälan

Du anmäler dig genom att mejla studievägledningen vid Företagsekonomiska institutionen. Ange att du vill söka kursen inför aktuell termin och skicka med ditt personnummer. Anmälan sker 15 mars - 15 april inför en hösttermin och 15 september – 15 oktober inför en vårtermin. Kom ihåg att du ändå måste söka övriga kurser via antagning.se.

Behörighet

Behöriga att söka Honours Track, 12 hp är studenter som är registrerade på Ekonomie kandidatprogram inför att de ska påbörja termin 3 enligt rekommenderad studiegång.

För att vara behörig att registreras ska du vid kursstart vara godkänd på samtliga kurser om 60 hp lästa under termin 1 och 2 inom programmet enligt rekommenderad studiegång. 

Urval

Urvalet baserar sig på antal VG på avslutade kurser inom programmet.