Praktik

På masterprogrammen i Företagande och ledning samt Redovisning och finansiering finns möjligheten att göra praktik under den tredje terminen. Praktiken kan göras antingen på ett företag eller i en organisation.

Innehåll:

Kort om praktiken

För att vara behörig till praktiken behöver du ha klarat 30 hp inom masterprogrammet. Du ansöker till kursen genom att lämna in en intresseanmälan och ett kontrakt, se mer utförlig information nedan. Deadline för detta är i mitten av vårterminen, så det är viktigt att du kommer igång med arbetet att hitta en praktikplats tidigt. Eftersom du inte är garanterad en praktikplats är det rekommenderat att även söka kurser för höstterminen.

Praktiken ska löpa under 20 veckor, det vill säga motsvara en termins heltidsstudier. Under praktiken är du försäkrad via Kammarkollegiet, och försäkringsperioden löper från två veckor innan terminsstart till två veckor efter. Därför är detta den tidsram du behöver förhålla dig till. Om du vill göra praktik under längre tid än så måste du göra en egen överenskommelse med organisationen för perioden utöver 20 veckor.

Eftersom masterprogrammet följer en låst studiegång är det endast möjligt att göra praktik under höstterminen termin 3 på programmet.

Praktiken ska vara relevant för dina studier på masterprogrammet. Du avgör vad som är lämpligt när du söker praktikplatser, men praktiken ska i slutändan godkännas av praktikkoordinatorn.

Ansökningsprocess

Ansökan till praktiken sker i två steg.

 1. Steg ett är att skicka in en intresseanmälan till internship@fek.uu.se, där du uppger att du har för avsikt att göra praktik. I e-mailet ska det framgå vilken organisation du har haft kontakt med. Korrespondens med organisationen/-erna behöver uppvisas. Ingenting behöver vara bestämt i detta steg, men kontakt ska ha etablerats. Du kan ha kontakt med flera organisationer i det här skedet.
 2. Andra steget innebär att du skickar ett signerat kontrakt och bilaga där dina arbetsuppgifter framgår till internship@fek.uu.se. Det ska alltså i detta steg vara bestämt var du ska göra din praktik. Arbetsuppgifterna ska bestå av skuggning, dagliga arbetsuppgifter och en särskild arbetsuppgift. Läs mer om arbetsuppgifterna längre ner på denna sida.

Viktiga datum finns längre ner på denna sida.

Formulär för ansökan
Contracta-agreement.pdf
Appendix 1.doc
Local supervisor questionnaire.doc

Viktiga datum 2019

Notera att dessa datum gäller för 2019. Datumen kan ändras för 2020, men kommer i så fall vara ungefär som dessa.

Ansökningsdatum
Ansökan till kursen görs i två steg, med två olika ansökningsdatum. Notera att kursen inte söks via antagning.se/universityadmissions.se.

 1. 15 april - Deadline för att skicka in intresseanmälan till internship@fek.uu.se.
   
 2. 24 maj - Deadline för att skicka in signerat kontrakt och bilagan som beskriver dina huvudsakliga arbetsuppgifter till internship@fek.uu.se.

Andra datum

 • Studenter som skickat in sin ansökan om praktik senast den 24 maj och som uppfyller behörighetskraven senast den 20 juni kommer att registreras på kursen innan sommarsemestern.
 • Studenter som skickat in sin ansökan om praktik senast den 24 maj men inte uppfyller behörighetskraven den 20 juni kan inte bli registrerade innan sommarsemestern. För att bli registrerade på kursen behöver dessa studenter skicka in kopia på sina betyg senast 08.00 den 2 september. Först när behörigheten är uppvisad kan dessa studenter registreras på kursen.  
 • Ungefär halvvägs in på höstterminen kommer vi ha en praktikdag på institutionen. Du får då möjlighet att träffa dina kurskamrater, och vi kommer gå igenom kursrapporten som ska lämnas in i slutet på kursen.

Examination

Examination på kursen sker genom inlämning av två olika uppgifter. För betyget godkänt på kursen måste båda uppgifterna vara godkända. Den första uppgiften är kortare och fokuserar på organisationen där du gör din praktik. Den andra är en längre rapport och fokuserar på och diskuterar empiriska lärdomar du fått under din andra termin på masterprogrammet. 

Betygsskala på kursen är U-G.

Information till företag

Om du är intresserad av att ha en student som gör praktik hos dig, kontakta internship@fek.uu.se för mer information. Praktiken måste vara 20 veckor och ligga under höstterminen.

Information till handledare och studenter

Handledning
En handledare vid värdorganisationen är ansvarig för att introducera, instruera, följa upp och stödja studenter under praktikperioden. Handledarens kunskaper och erfarenheter är viktiga tillgångar under praktikperioden. Genom att kombinera teori och praktik faciliterar handledaren kunskap och ger vägledning i hur konkreta frågor och uppgifter löses.

Handledaren och studenten gör tillsammans en plan för hur praktiken ska genomföras. Det är dock önskvärt att studenten tidigt får en särskild arbetsuppgift, dels för att komma i kontakt med andra inom värdorganisationen och dels för att kunna genomföra inlämningsuppgifter.

Det är vanligt att arbetet under praktiken inspirerar till ett ämne för masteruppsatsen. Ofta kan datainsamling för uppsatsen kan påbörjas i samarbete med värdorganisationen redan under praktikperioden.

Praktikkoordinatorn är ansvarig för att hålla kontakten med värdorganisationen, handledaren och studenten.  

Uppgifter under praktiken
Uppgifterna kan delas in i tre kategorier. De olika kategorierna kan variera i omfattning, men alla tre behöver genomföras under praktiken.

 • Skuggning:
  Studenten följer handledaren under möten och dagligt arbete för att se hur arbetet genomförs.
 • Dagligt arbete:
  Under praktikperioden ska studenten vara delaktig i det dagliga arbetet på organisationen. Det här ansvaret växer vanligen gradvis ju längre praktiken pågår.
 • Speciell arbetsuppgift:
  Studenten ska också ha en särskild arbetsuppgift, som går utanför det dagliga arbetet på organisationen. Det kan vara allt från att undersöka vilken inverkan ett nytt EU-direktiv har haft, undersöka potentiella nya marknader eller göra kundanalys av ett nytt marknadssegment. Uppgiften ska vara av värde för organisationen, men kan kategoriseras som ”bra att veta snarare än behöver veta”.
   

Arbetstid och ledighet
Studentens arbetstid ska motsvara den av andra anställda. Studenten tillåts fem dagars ledighet under praktikperioden, och det är upp till handledaren och studenten att bestämma när dessa dagar infaller.

Kompensation
Praktikplatsen är obetald och studenten får inte ta emot ersättning för praktiken. Kursen är CSN-berättigad. Det är upp till studenten att söka och betala för eventuellt boende. Ersättning för till exempel lunch eller resor i arbetet är tillåtet.

Försäkring
Uppsala universitet har avtal med Kammarkollegiet, vilket täcker praktik i Sverige och utomlands. Försäkringen är giltig under praktikperioden, samt två veckor innan och två veckor efter.

Utvärdering
Handledaren vid värdorganisationen ska vid praktikens slut lämna in en utvärdering till praktikkoordinatorn. Formulär finns här på sidan.

Intyg
Vid praktikens slut är det önskvärt att värdorganisationen skriver ett intyg till studenten, med avseende på dennes tid vid organisationen.

Kursplan

Kursplan

Jobbannonser

Från och med början på 2020 kommer vi löpande publicera jobbannonser från företag som letar efter en praktikant här.

Relevanta databaser

Uppsala universitet
Uppsalaekonomerna

Kontakt

Mer information om praktik kan du få av praktikkoordinator Katarina Lagerström eller administratör Sara Bladby. Du når dem på internship@fek.uu.se.