Studiernas upplägg

Doktorand och handledare i samtal.

I samband med antagningen till forskarutbildningen utses två handledare till varje doktorand, en huvudhandledare samt en eller två biträdande handledare. Minst en av handledarna ska ha genomgått handledarutbildning.

Handledarnas uppgift är att vägleda doktoranden i det praktiska avhandlingsarbetet men också att fungera som ett stöd i utvecklingen mot rollen som självständig forskare. En heltidsstuderande doktorand har rätt till handledning under hela sin doktorandtid.

Forskarutbildningen omfattar totalt 240 högskolepoäng (hp), fördelat på 90 hp i forskarkurser och 150 hp avhandlingsarbete. 

En doktorand ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå, fyra år på heltid. Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 § samt i universitets regler och riktlinjer samt i den allmänna studieplanen för forskarutbildning i Företagsekonomi, Uppsala universitet.

Kursprogram

Doktoranderna följer ett obligatoriskt kursprogram omfattande 30 hp. Programmet ges i samarbete med Handelshögskolan i Stockholm och SLU och omfattar fyra kurser om vardera 7,5 hp som är koncentrerade till höstterminen. Övriga kurser som ska ingå i examen väljs i samråd med handledarna. Kursutbudet bestäms i slutet av vårterminen och kursbeskrivningar läggs ut på institutionens hemsida. Inom ramen för forskarutbildningen finns möjlighet att efter samråd med handledarna tillgodoräkna sig kurser från andra institutioner och universitet. Doktorandkurser

Doktorander som tillhör en forskarskola - MIT Research School (management och IT), Nord-IB (international business) och FIRE (program in finansiering/redovisning) - förväntas, i viss utsträckning, att följa de kurser som ingår i deras respektive kursprogam.

Seminarier och konferenser

Aktivt deltagande i institutionens högre seminarier och sektorsseminarier är obligatoriskt. I det högre seminariet ska varje doktorand presentera sitt arbete en gång per läsår samt åta sig inledar-/ opponentuppdrag. Högre seminarieprogrammet.

Konferensdeltagande både nationellt och internationellt ingår i utbildningen, där deltagandet förutsätter presentation av ett eget eller samförfattat "paper". Särskilda medel till konferensdeltagande står till doktorandens förfogande under studietiden. Många av våra doktorander tillbringar en tid, framförallt under senare delen av sin utbildning, som gästforskare vid ett utländskt universitet  som till exempel Harvard University, Columbia University, MIT och London School of Economics.

Examen

Doktorsexamen

Avhandlingen bör kvalitetsmässigt ligga på en sådan nivå att den kan bedömas uppfylla rimligt ställda krav för att antas till publicering i en vetenskaplig tidskrift. Doktorsavhandlingen kan skrivas antingen som ett enhetligt, sammanhängande vetenskapligt verk (monografi) eller som en sammanfattning (sammanläggningsavhandling), bestående av flera vetenskapliga uppsatser/artiklar som doktoranden har författat ensam eller gemensamt med annan person.

Avhandlingen försvaras muntligt vid en offentlig disputation där den bedöms av en i förväg utsedd opponent och betygsnämnd och ges betyget godkänd eller underkänd. För att ta ut doktorsexamen i företagsekonomi erfordras:

  • betyget godkänd vid disputation
  • 150 hp i avhandlingsarbete
  • 90 hp i kurser.

Den examen som ges är filosofie doktorsexamen men på begäran utfärdar rektorsämbetet även bevis om ekonomie doktorsexamen.

Som kronan på verket kan du sedan delta i doktorspromotionen som äger rum i Universitetshuset i månadsskiftet maj/juni respektive januari.

Licentiatexamen

Det är möjligt att söka enbart licentiatutbildning, två år heltid. En licentiatexamen omfattar 120 hp, varav minst 60 hp i kurser. Den vetenskapliga uppsatsen om 60 hp behandlas på ett seminarium med en i förväg utsedd opponent. Uppsatsen bedöms med något av betygen godkänd eller underkänd. Den som har fått sin licentiatuppsats godkänd är berättigad till titeln filosofie licentiat eller, efter särskild dispensansökan, ekonomie licentiat. Om man önskar gå vidare i sin utbildning till doktor kan man söka på nytt men antagningen följer då de regler som gäller för alla sökande till forskarutbildningen.

Föreningar och ombud

Företagsekonomiska institutionen har sedan 1989 en doktorandförening där doktoranderna automatiskt blir medlemmar. Ordförande är Paul Rosenbaum. Företagsekonomiska institutionen har även ett doktorandskyddsombudYunchen Sun.

Till samhällsvetenskapliga fakultetens doktorandråd väljs två doktorandrepresentanter från Företagsekonomiska institutionen. På Uppsala studentkår finns ett samarbetsorgan för doktorandråden; doktorandnämnden (f n är Johanna Rein-Hedin och Magnus Norberg representanter från Företagsekonomiska institutionen). Doktorandnämnden består av representanter för fakultetsdoktorandråden och doktorander från kårpartierna. Nämnden behandlar övergripande frågor som rör alla universitets doktorander. Doktorandnämndens tjänsteman är doktorandombudsmannen som har till uppgift att bevaka utvecklingen inom forskarutbildningen.

Information om att vara doktorand från Högskoleverket.

Handbok för doktorander på forskarnivå från Uppsala studentkår.

Kontakta oss